Portal eduSensus.pl

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Portalu eduSensus

I. Postanowienie wstępne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi dostępu do portalu eduSensus, zwany dalej: Regulaminem, stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisane w Regulaminie usługi jest firma Young Digital Planet SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 175, 80–298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584–23–19–940, kapitał zakładowy w wysokości 2 028 700,00 PLN (wpłacony w całości), zwana dalej YDP.
 3. Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika nakłada na niego obowiązek przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 1. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę dostępu do Portalu eduSensus świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celach terapii pedagogicznej i terapeutycznej;
 2. Portalu - należy przez to rozumieć aplikację internetową - nowoczesne narzędzie do wspomagania terapii pedagogicznej i terapeutycznej stanowiącą przedmiot własności intelektualnej YDP;
 3. Zadania – należy przez to rozumieć uporządkowane tematycznie zasoby multimedialne wspomagające terapię;
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
 5. Terapeucie - należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną wykonującą zawód logopedy na podstawie odpowiednich, posiadanych uprawnień będącego użytkownikiem Portalu, któremu YDP umożliwiło dokonywanie określonych w niniejszym regulaminie czynności w szczególności z zakresu udostępniania Zadań;
 6. Rodzicu – należy przez to rozumieć Użytkownika, który zawarł umowę z YDP o świadczenie usług i uzyskał dostęp do Usługi,
 7. Dziecku – należy przez to rozumieć Użytkownika, którego Rodzic zawarł umowę z YDP o świadczenie usług i korzysta z Usługi;
 8. Użytkowniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Terapeutę, Rodzica i Dziecko:
 9. Forum – należy przez to rozumieć forum, dostępne na Portalu, służące do wymiany informacji i opinii dotyczących szeroko rozumianych zagadnień związanych z terapią pedagogiczną i logopedyczną;
 10. Umowie - należy przez to rozumieć odpłatną umowę o świadczenie usług dostępu do Zadań drogą elektroniczną, zawartą pomiędzy Rodzicem a YDP, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z cenami wskazanymi w cenniku;
 11. Własności intelektualnej – należy przez to rozumieć w szczególności patenty, prawa autorskie oraz pokrewne, zarejestrowane i nie zarejestrowane prawa do znaków towarowych , prawa do baz danych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 12. Regulaminie – niniejszy Regulamin.

III. Przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. YDP świadczy Usługę dostępu do Portalu przy wykorzystaniu własnego serwera.
 2. Portal jest podzielony na 3 strefy:
  1. Dla Terapeuty
  2. Dla Rodzica
  3. Dla Dziecka
 3. Zakres Usługi dla każdej ze wskazanych wyżej stref określa Regulamin i Umowa.

IV. Strefa terapeuty

§1. Ogólne zasady korzystania z Portalu przez Terapeutów
 1. Terapeuta za pomocą Portalu może:
  1. zlecać Dzieciom Zadania,
  2. kontrolować postępy Dziecka w wykonywaniu Zadań,
  3. opublikować na Portalu wizytówkę, która pozwoli na wyszukanie Terapeuty w ogólnodostępnej wyszukiwarce terapeutów umieszczonej na Portalu,
  4. publikować artykuły.
 2. Terapeuta korzysta z Portalu nieodpłatnie po zrealizowaniu następującej procedury:
  1. założenie konta Użytkownika,
  2. logowanie w Portalu w celu korzystania z Usługi.
 3. Terapeuta korzysta z Portalu poprzez stronę internetową www.eduSensus.pl.
 4. Utworzenie konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie po wskazaniu przez niego adresu e- mail, nazwy Użytkownika (loginu) i hasła, zaakceptowaniu Regulaminu.
  Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta, z potwierdzeniem loginu i hasła.
 5. Dane o wykonanych przez Dziecko Zadaniach i uzyskanych wynikach są dostępne dla Terapeuty przez czas korzystania przez Rodzica z Usługi oraz przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy z Rodzicem, chyba że Rodzic zażąda usunięcia tych danych.
§2. Uprawnienia i obowiązki Terapeuty
 1. Terapeuta, po zarejestrowaniu Użytkownika – Rodzica i Dziecka, jest uprawniony do:
  1. utworzenia profilu Dziecka w celu zlecania mu Zadań,
  2. zlecenia Dziecku wykonania Zadań,
  3. kontrolowania postępów Dziecka w wykonaniu Zadań,
  4. informacji o statusie abonamentu Dziecka.
 2. Zlecenie Zadania Dziecku wymaga założenia konta użytkownika przez Terapeutę, zainicjowania konta Dziecka przez Terapeutę (uaktywnia je rodzic) i wybrania Zadań z listy.
 3. Terapeuta może utworzyć na Portalu swoją wizytówkę, która pozwoli na jego wyszukanie w ogólnodostępnej wyszukiwarce terapeutów umieszczonej na Portalu. Utworzenie wizytówki Terapeuty jest możliwe po wykonaniu czynności określonych w §1 ust.3 Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na publikację danych Terapeuty na Portalu. Terapeuta odpowiada za poprawność, aktualność i kompletność danych umieszczonych w wizytówce.
 4. W celu opublikowania na Portalu artykułu, Terapeuta przesyła artykuł do administratora Portalu (na adres
  portaledusensus@ydp.com.pl
  ), który po weryfikacji artykułu, zamieszcza go w Kompendium Wiedzy na Portalu. Do publikacji artykułów stosuje się postanowienia pkt XII i XIII Regulaminu. Terapeucie nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji artykułów.
 5. Terapeuta ma obowiązek zapewnić, by identyfikacja Dziecka dla celów dydaktycznych była prowadzona w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przez YDP czy też osoby trzecie. Profil Dziecka utworzony przez Terapeutę powinien uniemożliwiać zidentyfikowanie Dziecka w przypadku dostępu do tego profilu przez osoby nieuprawnione. W szczególności profil Dziecka nie powinien zawierać jego danych osobowych lub danych jego Rodzica.

V. Strefa rodzica

§1. Ogólne zasady dostępu do Usługi dla Rodzica
 1. Rodzic za pomocą Portalu może:
  1. założyć Dziecku konto Użytkownika, w celu wykonywania Zadań przez Dziecko,
  2. kontrolować postępy Dziecka w wykonywaniu Zadań,
  3. publikować wpisy na Forum.
 2. Z zastrzeżeniem punktu VIII Usługa zostaje udostępniona Rodzicowi po zrealizowaniu następującej procedury:
  1. założenie konta Rodzica,
  2. zakup Usługi,
  3. aktywacja dostępu do Usługi,
  4. logowanie w Portalu Rodzica lub Dziecka w celu korzystania z Usługi.
 3. Rodzic korzysta z Usługi poprzez stronę internetową www.eduSensus.pl.
 4. Utworzenie konta Rodzica jest możliwe wyłącznie po wskazaniu przez niego adresu e- mail, nazwy Użytkownika (loginu) i hasła, zaakceptowaniu regulaminu. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta, z potwierdzeniem loginu i hasła.
 5. Użytkownik loguje się w Portalu za pomocą loginu i hasła, o którym mowa w §1 ust.4 Regulaminu.
 6. Dane, o których mowa w 1 ust.4 Regulaminu, nie mogą być udostępniane osobom trzecim, aby uniemożliwić korzystanie z Usługi osobom nieuprawnionym.
 7. Dane o wykonanych przez Dziecko Zadaniach i uzyskanych wynikach są przechowywane w Portalu przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy (niezależnie od jego przyczyny), przy czym dostęp do nich jest możliwy jedynie pod warunkiem zawarcia przez Rodzica kolejnej Umowy. Po tym czasie dane są automatycznie usuwane. Dane o wykonanych przez Dziecko zadaniach i uzyskanych wynikach są dostępne dla Terapeuty jedynie przez czas korzystania przez Rodzica z Usługi (trwania Umowy) oraz z w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy, chyba że Rodzic zażąda wcześniejszego usunięcia danych.
§ 2. Zawarcie Umowy.
 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego drogą elektroniczną przez Rodzica, po uprzednim zalogowaniu do konta Rodzica.
 2. Abonament można opłacić tylko dla konta Dziecka, które zostało uprzednio przez Rodzica aktywowane.
 3. Składając zamówienie Rodzic powinien wskazać na portalu w zakładce „Terapia dziecka”, dla którego Dziecka chce opłacić abonament klikając przycisk „Brak abonamentu - dokonaj opłaty teraz” zlokalizowany przy danym Dziecku. Następnie należy kliknąć przycisk „Opłać teraz”.
 4. Po kliknięciu przycisku Rodzic zostaje przekierowany do koszyka sklepu internetowego YDP, w którym umieszczona jest licencja na 3-miesięczny dostęp do Usługi. Rodzic może od razu złożyć zamówienie bądź zmienić wykupywany dostęp na 30-dniowy. Można również dalej kompletować zawartość koszyka.
 5. Złożenie zamówienia przez Rodzica jest równoznaczne ze złożeniem przez Rodzica oferty zawarcia Umowy.
 6. Po skompletowaniu zawartości koszyka należy dokończyć zamówienie poprzez kliknięcie pola „Kup teraz” bądź linku „Zamawiam”, następnie dokonać kolejnych czynności wskazywanych automatycznie przez system.
 7. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Rodzica, YDP przesyła na wskazany przez niego adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji, zawierającą dane Rodzica, informację o kupowanej Usłudze, cenę oraz numer rachunku bankowego YDP, na który należy dokonać wpłaty (w przypadku nie wybrania szybkiej płatności internetowej w systemie płatności.pl).
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia oświadczenia woli przez YDP, o którym mowa w punkcie 7 i otrzymania przez YDP wpłaty.
 9. Czas dostępu do Usługi wynosi - w zależności od wybranej opcji - 30 dni/3 miesiące i jest liczony od chwili potwierdzenia aktywacji Usługi. Przerwy w korzystaniu z Usługi nie wydłużają czasu dostępu do niej.
§ 3. Aktywacja Usługi
 1. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim dokonaniu wpłaty. Wpłata może zostać dokonana na dwa sposoby:
  1. płatność bezpośrednio z konta bankowego - transakcja realizowana jest we współpracy z systemem platnosci.pl. Dostęp do Usługi jest aktywowany po potwierdzeniu transakcji przez platnosci.pl. Ta forma płatności dostępna jest jedynie w momencie składania zamówienia na stronie sklepu internetowego YDP.
  2. wpłata na konto bankowe nr NORDEA BANK Polska SA: 64 1440 0003 0000 0000 1220 1168; w tytule należy wpisać swój indywidualny numer zamówienia ID, który Rodzic otrzyma w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 2. W zależności od sposobu płatności oraz rodzaju wybranej operacji, zaksięgowanie wpłaconej kwoty może zająć do 48h, zazwyczaj jest to jednak okres do 24h.
 3. Cały proces odbywa się automatycznie i gdy tylko do YDP wpłynie potwierdzenie wpłaty, Rodzic zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail.
 4. Aktywacja Usługi następuje poprzez automatyczne odblokowanie dostępu po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania zapłaty.

VI. Strefa dziecka

 1. Dziecko za pomocą Portalu może:
  1. wykonywać Zadania,
  2. korzystać z dodatkowych zasobów (gry, pliki do pobrania).
 2. Usługa może zostać udostępniona Dziecku po zrealizowaniu następującej procedury:
  1. wykupienie Usługi przez Rodzica zgodnie z punktem V Regulaminu.
  2. aktywacja dostępu do Usługi zakupionej przez Rodzica,
  3. założenie konta Dziecka,
  4. logowanie w Portalu Dziecka w celu korzystania z Usługi.
 3. Dziecko korzysta z Usługi poprzez stronę internetową www.eduSensus.pl.
 4. Utworzenie konta Dziecka jest możliwe po wskazaniu przez niego nazwy Użytkownika (loginu) i hasła.

VII. Logowanie do Portalu

 1. Logowanie do Portalu odbywa się poprzez:
  1. wejście na stronę www.eduSensus.pl,
  2. wybranie strefy – odpowiednio dla Dziecka, Dla Terapeuty, Dla Rodzica - i wpisanie posiadanego loginu i hasła w polu „Zaloguj się”
  3. kliknięcie przycisku „zaloguj się”.
 2. YDP umożliwia przydzielenie nowego hasła, jeśli Użytkownik utraci te dane. W takim wypadku Użytkownik powinien kliknąć przycisk „zapomniałeś hasła?” na stronie www.eduSenus.pl. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hasło.
 3. YDP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.

VIII. Wersja demonstracyjna

 1. W celach reklamowych, na zasadach określonych w Regulaminie, YDP może świadczyć Usługę na rzecz Rodziców nieodpłatnie.
 2. Nieodpłatne świadczenie Usługi podlega wskazanym na Portalu ograniczeniom czasowym i może zostać ograniczone do określonych Zadań i funkcji.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu.

IX. Wymagania techniczne

Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do wtyczek i innych komponentów programowych wspierających działanie Portalu wymagane jest następujące minimum programowe i sprzętowe.


 1. Minimum oprogramowania stanowią:
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7,
  • przeglądarka Internet Explorer 8 (zalecana Internet Explorer 9) lub FireFox 3.0 (zalecana Firefox 10),
  • wtyczka Adobe Flash Player w wersji 10 (zalecana nowsza wersja),
  • cookies: włączone,
  • javaScript: włączone,
  • pakiet wspomagający nagrywanie dźwięków YDP (instalowany automatycznie podczas korzystania z Portalu).
 2. Minimalne wymagania sprzętowe:
  • 2.33GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+,
  • 1GB pamięci operacyjnej,
  • karta grafiki pracująca z rozdzielczością 1024x768 z tysiącami kolorów,
  • karta dźwiękowa,
  • mysz,
  • słuchawki,
  • łącze internetowe o przepustowości 1 Mb.

X. Gwarancje dostępu do usługi i aktualizacja Portalu

 1. YDP gwarantuje dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
  1. ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik;
  2. awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które YDP nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie sieci energetycznej);
  3. konserwację sprzętu i oprogramowania, trwającą jednak łącznie nie więcej niż 12 godzin miesięcznie;
  4. przerwy związane z koniecznością aktualizowania Zadań lub Portalu;

XI. Licencja

 1. Wykupienie przez Rodzica dostępu do Portalu (Usługi) równoznaczne jest z udzieleniem przez YDP (jako Licencjodawcy) niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zadań zleconych przez Terapeutę przez jedno Dziecko.
 2. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający wykupionemu przez Użytkownika okresowi dostępu do Portalu.
 3. Licencja jest odpłatna. Wykupienie licencji równoznaczne jest z uiszczeniem należności w zakresie, jaki odpowiada określonej w umowie Usłudze.
 4. Na zasadach i w zakresie o jakim mowa w punkcie VII Regulaminu licencja może zostać udzielona nieodpłatnie.
 5. Wykupienie licencji nie uprawnia Użytkownika do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu Licencjodawcy,
  2. rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartej na nim bazy Zadań osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
  4. udzielania sublicencji,
  5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Licencjodawcy,
  6. utrwalania i zwielokrotniania Zadań pobranych z Portalu za wyjątkiem sporządzania wydruków dla własnych potrzeb, a także sporządzania elektronicznych kopii prezentacji do wykorzystywania ich w celach edukacyjnych,
  7. ekstrakcji poszczególnych elementów wchodzących w skład Zadań,
  8. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z YDP.
 6. Serwer Portalu pozostaje w dyspozycji YDP. Baza zasobów Portalu zamieszczona na tym serwerze jest produktem i wyłączną własnością intelektualną Licencjodawcy, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tej bazy.
 7. Każde naruszenie praw autorskich YDP przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

XII. Publikowanie

Treść materiałów lub informacji opublikowanych przez Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, ani też praw majątkowych i nie majątkowych YDP, a także osób trzecich. Niedopuszczalne jest publikowanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami, obraźliwych, jak również przekazów reklamowych.

XIII. Publikowanie artykułów przez Terapeutę

 1. YDP umożliwia Terapeutom publikację na Portalu artykułów o tematyce związanej z szeroko rozumianą terapią pedagogiczną i logopedyczną.
 2. Na artykuły opublikowane przez Terapeutę, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), Terapeuta udziela YDP licencji, która jest licencją nieodpłatną, niewyłączną, na czas nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie, do korzystania z Utworu w następujący sposób:
  1. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych w tym WAP,
  2. udostępnienie Utworu w taki sposób, aby było on dostępny w każdym czasie z dowolnego miejsca.
 3. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Utworu koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych formatów.
 4. Terapeuta zrzeka się prawa majątkowego autorskiego do pobierania, indywidualnie, czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzeń z tytułu publicznego cyfrowego wykonywania (na przykład webcast) Utworu.
 5. Terapeuta oświadcza, że artykuł przesłany przez niego do publikacji jest wynikiem jego samodzielnej twórczości i nie naruszy w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
 6. YDP zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułu lub usunięcia artykułu z Portalu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

XIV. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez YDP.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej korzystając z odpowiedniego formularza.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez YDP niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  3. korzystania ze sprzętu nie odpowiadającego parametrom określonym w …
  4. działalności osób trzecich, za których poczynania YDP nie odpowiada.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. YDP rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, YDP powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

XV. Ochrona danych osobowych

 1. YDP jest administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników. Niektóre czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą zostać powierzone osobom trzecim na podstawie odrębnej umowy.
 2. YDP przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Usługi, wykorzystując w tym celu dane osobowe jakie zostają udostępnione przez Użytkownika przy aktywacji konta, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. YDP może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w szczególności do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez YDP. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. YDP jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Użytkowników, przechowywanych przez YDP przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji, są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 7. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z Usługi anonimowo lub z użyciem pseudonimu.
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez YDP do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy, wyłącznie za zgodą tego Użytkownika. Adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. YDP zobowiązuje się do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

XVI. Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca, który jest konsumentem może, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zawierając umowę na odległość, odstąpić od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
 2. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu umowy.

XVII. Rozwiązanie umowy

 1. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym warunków Licencji lub praw Własności intelektualnej YDP lub osób trzecich, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, YDP może rozwiązać umowę, bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 2. Termin na uwzględnienie wezwania o którym mowa w pkt 1 powyżej wynosi 7 dni od dnia doręczenia pisma Użytkownikowi.
 3. W razie naruszenia postanowień Regulaminu przez osobę której YDP świadczy usługę nieodpłatnie, w tym warunków Licencji lub praw Własności intelektualnej YDP, YDP może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu. YDP ma prawo zablokować Terapeucie dostęp do Usługi w wypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.

XVIII. Odpowiedzialność

 1. Za treść informacji zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników, niezależnie od ich formy, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który takie informacje zamieścił.
 2. YDP nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania i zaniechania Terapeuty,
  2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
  3. naruszenie przez Użytkowników praw majątkowych lub niemajątkowych, w szczególności praw Własności intelektualnej osób trzecich,
  4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od YDP.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Prawa Użytkownika wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą YDP wyrażoną na piśmie.
 2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość, celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik.
 3. YDP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen Usługi. Zmiana ceny nie dotyczy zawartych i wykonywanych Umów.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na Portalu. Użytkownicy, którzy zawarli umowę o świadczenie Usługi zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mail. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 5. Zmiana Regulaminu w trakcie trwania Umowy jest wiążąca jeżeli:
  1. nie dotyczy istotnych postanowień zawartej Umowy, a także
  2. jest uzasadniona koniecznością ochrony praw Użytkowników lub osób trzecich lub
  3. jest uzasadniona potrzebą ochrony praw Własności intelektualnej YDP lub
  4. jest uzasadniona istotną zmianą funkcjonowania Portalu, wprowadzoną w celu poprawy jakości świadczonej Usługi.
 6. W wypadku zmiany Regulaminu w trybie określonym powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy, składając pisemne oświadczenie w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o takiej zmianie. Wynagrodzenie zapłacone przez Użytkownika na rzecz YDP zostanie zwrócone Użytkownikowi w wysokości proporcjonalnej do czasu jaki pozostał do zakończenia Umowy.

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Konie trojańskie

Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika [1].

2. Wirusy

Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu może stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika [2].

3. Spam

To nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to że:
 1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
 2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie.
 3. powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej.
 4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia.
 5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
 6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
 7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej,[3]

4. Robaki

Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie [4].

[1] http://www.microsoft.com.
[2] Op cit.
[3] http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
[4] Op cit. http://www.microsoft.com.

Copyright © Young Digital Planet SA 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wymagania techniczne  |  Pomoc  |  FAQ  |  Regulamin portalu  |  Polityka prywatności  |  Kontakt  |  Sklep
Young Digital Poland S.A.